drogy zavislost Zmena spoločenských podmienok priniesla pre naše sociálno-kultúrne prostredie návykové látky, ktoré boli pre širokú verejnosť neznáme a netypické.

Drogové prostredie na Slovensku sa oproti minulosti zmenilo, kým pozitívom je, že na Slovensku sa z drogovej závislosti lieči čoraz viac užívateľov drog, smutnou správou je, že ich vek klesá. 

Závislosť na drogách

Svetová zdravotnícka organizácia definuje závislosť ako duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku. Príčiny vzniku závislosti sú rôzne. Najčastejšie ide o zvedavosť či dobrodružstvo, podnetom však môžu byť aj rôzne situácie, kedy sú na človeka kladené zvýšené nároky (nával práce, problém v zamestnaní, rozchod, stres), ale naopak aj životná prázdnota. Drogy a závislosti sa v moderných dejinách ľudstva stali problémom, s ktorým sa stretávame čoraz častejšie a hlavne u mladých ľudí. Závislosť u mladých sa vyvíja oveľa rýchlejšie ako u dospelých, znesú oveľa menšiu dávku drog a radi kombinujú užívanie viacerých návykových látok naraz.

Každý kontakt s drogou nesie v sebe obrovské riziko vzniku drogovej závislosti, tvrdenie že: „mne sa to nemôže stať“ prípadne „viem kde je hranica“ znamená podliehať ilúzii.

Závislosť na drogách je vážne ochorenie a prebieha v 4 štádiách:

1. Počiatočné štádium: V tomto štádiu zaznamenávame prvý kontakt s drogou. Človek experimentuje v snahe získať určité zážitky či skúsenosti. Prevládajú príjemné pocity nad obávanými následkami. Konzumácia drog je v tomto štádiu nepravidelná a správanie neukazuje žiadne viditeľné zmeny s výnimkou drobných klamstiev. Najčastejšou počiatočnou drogou je marihuana.

2. Štádium zaujatia drogou: Droga sa postupne stáva súčasťou každodenného života, túžba prežívať príjemné pocity v dôsledku pôsobenia drogy sa stupňuje. Človek postupne zvyšuje svoje dávky a pozorujeme aj zmeny v správaní. Konzument drog prestáva javiť záujem o okolie, prácu, školu, rodinu, stráca motiváciu a začína vyhľadávať seberovných. Konzument vedie dvojitý život, stráca starých priateľov, je agresívny a náladový. Objavujú sa prvé krádeže a klamstvá sú čoraz častejšie. K marihuane sa pridružujú amfetamíny a barbituráty.

3. Štádium rozvoja závislosti: Užívanie drogy je každodennou nevyhnutnosťou. Konzument neustále zvyšuje dávky na dosiahnutie požadovaného účinku, väčšie dávky znamenajú zvýšenie finančných výdavkov. Peniaze sú získavané krádežami, predajom drog alebo prostitúciou. Zaznamenávame prípady predávkovania, objavujú sa abstinenčné príznaky a zdravotný stav konzumenta drog sa zhoršuje. V tomto štádiu dochádza k výrazným zmenám v správaní, neustále sa objavujú konflikty s okolím, klesá jeho sebaúcta, objavujú sa samovražedné sklony. K drogám typickým pre druhé štádium sa pridružujú halucinogény, kokaín, heroín.

4. Konečné štádium: Nastáva absolútne podriadenie droge. Konzument siaha po nej so zámerom dosiahnutia „normálneho stavu“. Napriek vysokým dávkam návykových látok sa stále zriedkavejšie objavuje eufória a príjemné pocity. Dochádza k nekontrolovateľnému užívaniu drog a častému predávkovaniu, zdravotné problémy prechádzajú do chronického štádia. Narkoman je často agresívny, máva časté výbuchy hnevu a výpadky pamäti, trpí hlbokými depresiami a východisko z tejto situácie môže hľadať v pokusoch o samovraždu. Človek, ktorý sa nachádza v tomto štádiu závislosti má pred sebou len dve cesty. Prvou je liečenie, druhou je smrť a tretia cesta neexistuje.

Príznaky užívania drog

  • Náhle zmeny nálady, podráždenosť, negativizmus, agresivita, netypické reakcie na určité situácie.
  • Strata záujmov, izolácia od rodiny, stránenie sa okolia, zmena priateľov a okruhu známych.
  • Zníženie/zvýšenie sebavedomia.
  • Zhoršenie prospechu v škole, strata pozornosti a koncentrácie.
  • Častá vyčerpanosť, únava, ospalosť.
  • Klamstvá a predstieranie.
  • Strácajúce sa veci a peniaze, chýbajúce lieky alebo alkohol v domácnosti.
  • Nález drog, alebo pomôcok k ich užívaniu.
  • Telesné prejavy: častejšia chorobnosť a úrazovosť, strata chuti do jedla, výrazné schudnutie, zvýšená únava, znížená svalová sila, poruchy rovnováhy, stopy po vpichoch a pod.

Liečba drogovej závislosti

Liečba drogovej závislosti si vyžaduje individuálny prístup k pacientovi a vo všeobecnosti rozlišujeme ambulantnú a ústavnú formu liečby. Počet liečených užívateľov drog narastá, v roku 2016 bolo na Slovensku liečených najviac užívateľov drog za posledné desaťročie. V danom roku podstúpilo na Slovensku liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 253 osôb, čo je o 533 osôb viac ako v predchádzajúcom roku a oproti r. 2007 sa ich počet zvýšil o 1 268 osôb. Najviac liečených pacientov bolo vo vekovej kategórii 30–34 ročných a zároveň približne tretina (1 116) boli drogovo závislí, ktorí boli liečení vo výkone trestu odňatia slobody. Viac ako polovica pacientov sa v minulosti už liečila pre drogovú závislosť. Najvyšší počet opakovanej liečby bol u užívateľov heroínu, hypnotík a sedatív. U prvýkrát liečených užívateľov prevládal kokaín a marihuana. Podľa pohlavia je liečených užívateľov drog viac mužov (2649) ako žien (604), taktiež zaznamenávame vyššie počty u nezamestnaných a slobodných ľudí.

Recidíva závislosti

Ide o častý jav a komplikáciu, ktorá za každým novým zlyhaním znižuje šancu pacienta na vyliečenie zo závislosti. Znamená návrat klasických príznakov ochorenia k užívaniu návykových látok. Rizikom recidívy sú neutíchajúce negatívne pocity (hnev, depresia, osamelosť, nuda), bolestivé spomienky a negatívne myšlienky, tlak spoločnosti, problémy vo vzťahoch, veľké životné zmeny, apod.

Závery Európskej správy o drogách

Zo záverov Európskej správy o drogách vyplýva, že narastá počet úmrtí v dôsledku predávkovania. Každoročne je v Európe zaznamenaných vyše 8 000 úmrtí po akútnom predávkovaní, čo predstavuje 3,5 % všetkých úmrtí. Najčastejšie ide o ľudí vo veku od 15 do 39 rokov. Prevahu podľa pohlavia tvoria muži (vyššia úroveň rizikového správania, skorší vek užívania drog, užívanie viacerých drog a alkoholu, vyšší počet uväznení apod.) a za hlavný faktor predávkovania sa považuje kombinácia heroínu a iných drog, prípadne znížená tolerancia. Čoraz väčším problémom sa stávajú nové psychoaktívne látky-„nové drogy“. V r. 2016 Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť monitorovalo viac ako 620 nových drog. Tempo, akým sa nové látky dostávajú na trh je síce pomalšie, ale celkový počet aktuálne dostupných nových drog ostáva naďalej vysoký. Taktiež pretrváva vysoký dopyt po kanabise. Prevalencia užívania kanabisu je asi päťnásobne vyššia ako v prípade ostatných látok. Vysoký dopyt po kanabise spôsobuje nárast liečených osôb v dôsledku jeho užívania. V r. 2016 užilo túto drogu asi 17,1 miliónov mladých Európanov od 15 do 34 rokov. Aj na Slovensku si dominantné postavenie udržiava marihuana, predovšetkým u mladých jedincov.
(Zdroj: www.health.gov.sk, www.emcdda.europa.eu, www.nczisk.sk)

Pripravilo:
Oddelenie výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

zdroj foto:pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS