seniori sportNikdy nie je neskoro začať zdravšie žiť. Pozrite si odporúčania pre seniorov.

7. apríla si pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý sa každoročne venuje rôznym témam, ktoré súvisia s posilňovaním zdravia. Témou Svetového dňa zdravia v roku 2021 je „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých“. Aktivity sú zamerané na dve výrazne zasiahnuté skupiny populácie, a to deti a seniorov.

Staroba nie je choroba, preto by sme mali myslieť na to, že nikdy nie je neskoro začať zdravšie žiť. Zdravý životný štýl je jednou z ciest, ako prežiť dlhší a kvalitnejší život.

K základným odporúčaniam pre udržanie si zdravého životného štýlu u seniorov patrí:

 • Podporujte svoje duševné zdravie!
 • Vzdelávajte sa!
 • Buďte fyzicky aktívni!
 • Dodržiavajte zásady správnej výživy!
 • Ak fajčíte, obmedzte fajčenie, pitie alkoholických nápojov!
 • Pestujte koníčky!
 • Zapájajte sa do života komunity!
 • Stretávajte sa s príjemnými a optimistickými ľuďmi!
 • Chodievajte na preventívne prehliadky!
 • Dbajte o svoje zdravie!

Súťaž pre deti

Vzhľadom k tomu, že pre epidemiologickú situáciu nie je možné realizovať prezenčné aktivity, bola pripravená súťaž v rámci spolupráce so základnými školami pre deti 1.stupňa s názvom „Nakresli zdravie“. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie definované ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti. Avšak všeobecne je pojem „zdravie“ veľmi abstraktný a ťažko merateľný.

Cieľom tejto súťaže je primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre nich zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier.

deti sport

Cieľová skupina: Žiaci prvého stupňa základných škôl
Termín: do 30.04.2021 - Každá zapojená ZŠ zašle elektronickou formou 2 najzaujímavejšie kresby na príslušný RÚVZ
14.5.2021 – Každý RÚVZ zašle 2 najzaujímavejšie kresby na ÚVZ SR.

Podmienky pre zapojenie sa do súťaže:

 • Byť žiakom 1. stupňa ZŠ
 • Zdravie nakresliť na biely papier veľkosti A4
 • Kresbu naskenovať alebo odfotiť v čo najlepšej kvalite do formátu .jpg/.jpeg
 • Pripojiť podpísaný súhlas rodičov s prípadným zverejnením kresby

Odmena pre vybrané kresby:

 • Každá vybraná kresba bude odmenená balíčkom zaslaným z ÚVZ SR na príslušnú ZŠ
 • A zároveň každá vybraná kresba bude publikovaná na webovej stránke ÚVZ SR, na Facebook profile ÚVZ SR, a v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti v SR.

Zdroje:
ÚVZ SR
Strom zdravia.sk

Pripravilo:
Oddelenie zdravotnej výchovy a podpory zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS