Pomocíou jednoduchého nástroja pre výpočet BMI indexu je možno zistiť stupeň telesnej hmotnosti.

Vzorec pro výpočet BMI je veľmi jednoduchý:
BMI = hmotnosť(kg) / výška2 (m)

Čo je to BMI ?

Body Mass Index slúží ako statický ukazateľ, ktorý porovnává výšku a tiež váhu konkrétnej osoby. Pomocou BMI se dá rychle vypočítať, či daná osoba trpí podvýživou, správnou váhou, nadváhou, alebo obezitou.
Obezita patrí medzi najčastejšie ohorenia na svete a je hlavným rizikovým faktorom pri vätšine civilizačných ochoreniach.


Tabuľka hodnôt BMI

Pre vypočet hodnoty BMI sa používá tabuťka vytvorená Svetovou Zdravotnickou Organizáciou(WHO)


BMI klasifikácia:
< 18,5     podváha
18,5 - 24,99     optimálna váha
25 - 29,99     nadváha
30 - 34,99     obezita prvního stupňa
35 - 39,99     obezita druhého stupňa
> 40     smrtelná obezita